projekti-1

Info centar za mlade

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
INFORMACIJA
vijesti, oglasi, konkursi...
EDUKACIJA
trening, projekti, radionice...
ZAPOŠLJAVANJE
usluge, savjeti, pomoć, CV...
DOKUMENTI
zakon o mladima

savjet3

sms-provjera

facebook
Općina Živinice
na facebooku
tv zivinice
TV Živinice
lokalna televizija
zivinice.ba
Živinice.ba
nezavisni portal
logo-best
Best portal
Živinice

Mladi obrazovanje i sport i NVO

MLADI    

Pravilnik o vodjenju spiska omladinskih udruzenja na opcinskom nivou

Obrazac 1 ZAHTJEV ZA UPIS U OPCINSKI SPISAK OMLADINSKIH UDRUZENJA
Obrazac 2 POTVRDA O UPISU U OPCINSKI SPISAK OMLADINSKIH UDRUZENJA
Obrazac 3 UPISNI LIST

 

Obrazovanje, kultura, sport, informisanje i zdravstvo

 

Poslovi iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, informisanja i zdravstva pripadaju Odsjeku za društvene djelatnosti i mjesnu samoupravu.

U izvještajnom periodu obavljani su na sljedeći način:

- praćenjem zakonskih propisa kojima su regulirane navedene oblasti;

- praćenjem i analiziranjem stanja u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, informisanja i zdravstva

prikupljanjem neophodnih podataka od nadležnih institucija;

- izradom analiza i informacija za potrebe Službe, Općinskog vijeća i Općinskog načelnika;

- učešćem u radu komisija;

- davanjem stručnih mišljenja prilikom donošenja odluka i drugih propisa (akata) ustanova

nadležnih za navedene oblasti;

- neposrednom saradnjo i koordinacijom rada sa institucijama iz ovih oblasti;

 

Obrazovanje (predškolsko, osnovno, srednje i visoko)

 

Predškolsko obrazovanje

 

Obezbjeđuje uslove za njegu, razvoj, odgoj i obrazovanje djece u dobi od jedne do šest godina, a odvija se u okviru JU „Dječije obdanište“ Živinice. Oblik predškolskog odgoja i obrazovanja u školskoj 2011/2012 godini Primarni program odgojno obrazovnog rada realizovan je kroz sedam odgojno obrazovnih grupa i to: dvije jasličke grupe, mlađa, srednja, starija, vrtićka starija i školska grupa, odnosno ukupno 174 djece.

Ciljevi i zadaci predviđeni Programom rada su realizirani. Općinsko vijeće i općinski načelnik upoznati su sa stanjem u ovoj ustanovi kroz izvještaj o radu i programom rada ove ustanove za 2012. godinu. Program obaveznog vida predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2011/12. godinu je realiziran..

U tabeli je prikazan broj djece po grupama:

Odgojno-obrazovna grupa

M

Ž

Ukupno

Jaslička

13

7

20

Jaslička

11

13

24

Mlađa

12

15

27

Srednja

18

10

28

Starija

17

8

25

Starija

20

8

28

Školska

11

11

22

Ukupno:

102

72

174

 

 

Osnovno obrazovanje

 

Osnovnim obrazovanjem učenika na području Općine Živinice bavi se 9 (devet) osnovnih škola.

U školskoj 2011/2012. godini pohađalo je 5821 učenik raspoređeni u 245 odjeljenja. Upoređujući podatke sa prethodnom školskom godinom utvrđeno je da je broj učenika smanjen. Ove kao i prethodne školske godine učenici se upisuju u devetogodišnju osnovnu školu. Prema nastavnom planu devetogodišnje osnovne škole nastavu je pohađao planirano upisani broj učenika raspoređenih po odjeljenjima. Planirani sadržaji Programa rada škole predviđeni nastavnim planovima i programima su realizirani u cjelini tako da je školska 2011./2012. godina završena uz poštovanje svih zakonom predviđenih normi, praćenih, analiziranih i verifikovanih od strane Nastavničkog vijeća, Školskog odbora i Vijeća roditelja.

U većini škola učinjeni su pomaci koji se ogledaju kroz izgradnju dodatnog školskog prostora, opremanje učionica novim namještajem, nabavku neophodnih nastavnih sredstava, izgradnju sportskih poligona U ovim aktivnostima i realizaciji projekata i programa škole su imale podršku općine Živinice u okvirima svojih mogućnosti. Za potrebe ralizacije školskih takmičenja Općina je izdvojila sredstva u predviđena budžetom općine Živinice za 2012. godinu.

Pored navedenih pozitivnih trendova, ipak treba istaći da stanje objekata i opreme nije ni blizu potrebnog nivoa, kako bi naše škole išle u korak sa savremenim tokovima obrazovanja i kako bi obrazovanje bilo od posebnog društvenog interesa. U pojedinim školama nedostaje učioničkog prostora (II osnovna škola), školskog namještaja, kabinetske nastave i slično.

 

Srednje obrazovanje

 

 U srednjim školama na području Općine Živinice u školskoj 2011/2012 godini, nastavu je pohađalo ukupno 1658 učenika raspoređena u 58 odjeljenja u okviru JU Mješovita srednje škole i

JU Gimnazija Živinice. Nastava u prethodnoj školskoj godini u JU Gimnazija Živinice se odvijala u novoizgrađenom objektu. Najveći problem u realizaciji nastavnog procesa predstavljala je neopremljenost kabineta i laboratorija nastavnim sredstvima i pomagalima. Da bi ustanove obavljale kvalitetnije programski sadržaj, neophodno je izvršiti dopunu nastavnih sredstava i učila kao i opremanje laboratorija hemija, fizika, biologija, kabineta za strane jezike i informacione tehnologije. Nastavni plan i program je realizovan iz svih predmeta tesu realizovani svi časovi i nastavne jedinice.

U sljedećim tabelama dat je sumarni pregled prolaznosti i prosjek uspjeha učenika po školama Tabelarni pregled uspjeha učenika srednje škole JU „Gimnazije“ Živinice na kraju školske 2011./12. godine.

 

   Visoko obrazovanje

           

Općina Živinice finansira Program volonitanja za osobe sa VSS, VŠS i SSS.

Finansiranjem ovog programa Općina je omogućila da volonteri različitih zanimanja obave pripravnički staž, nakon čega stiču potrebno iskustvo za polaganje stručnog ispita. Ovim programom je omogućeno da osobe koje ispunjavaju kriterijume iz Javnog poziva steknu volontersko iskustvo o te postanu konkurentnije na tržištu rada i lakše dobiju posao. Također po ovlaštenju općinskog načelnika Služba za opću upravu i društvene djelatnosti provodi proceduru dodjele stipendija učenicima i studentima. Projekat se finansira iz Budžeta Općine Živinice.

 

 

Kultura i informisanje

 

U oblasti kulture koja obuhvata sve oblike stvaralaštva, prenošenja i očuvanja kulturnih vrijednosti Služba je svoju aktivnost usmjerila na pitanja koja se tiču ostvarivanja javnog interesa u ovoj oblasti.To se prije svega odnosi na stvaranje mogućnosti za razvoj kulturnih djelatnosti i obezbjeđenje uslova za stvaranje, prenošenje i dostupnost kulturnih vrijednosti građanima općine Živinice.U tom smislu u budžetu su obezbijeđena sredstva za rad ustanova i institucija kulture kao što su JU BKC, KUD „Živinice“, UG „Scena“- Gradsko pozorište, BZK „Preporod“, HKD „Napredak“, „Srpsko građansko vijeće-pokret za ravnopravnost“ i sredstva za kulturne programe i projekte od interesa za općinu. Služba je neposredno sarađivala sa ustanovama i institucijama kulture u realizaciji utvrđenih i usvojenih projekata i programa a vršen je i nadzor nad njihovom realizacijom.

           

Na području Općine Živinice odvijale su se raznovrsne kulturne aktivnosti od kojih ćemo istaći najznačajnije.

- Povodom obilježavanja svih značajnih datuma organizovane su svečane akademije.

-Realizovana je kulturna manifestacija “Smotra kulturno-umjetničkog stvaralaštva“ učenika osnovnih škola na kojoj je uz učešće oko 1000. učenika i nastavnika prezentovano stvaralaštvo iz oblasti drame, recitovanja, muzike, folklora i likovne umjetnosti. Manifestacija se održavala dva dana u velikoj sali BKC-a. Služba je u saradnji sa školama i aktivom direktora vodila cjelokupni proces realizacije ove manifestacije.

- U organizaciji BZK „Preporod“ općinskog društva Živinice, održava se likovna kolonija Općinski načelnik je bio pokrovitelj ove kao i niza drugih manifestacija.

- Gradsko pozorište Živinice izvdi razne predstave.

- KUD „Živinice“, je vrlo uspješno organiziralo „IV Međunarodnu smotru folklornog stvaralaštva“, na kojoj je učestvovalo nekoliko KUD-a iz zemalja regiona, a završnica manifestacije je održana u Živinicama na platou iza zgrade Općine Živinice.

          

U oblasti informisanja građana i dalje je jedino glasilo JU RTV Živinice koja obavlja svoju zadaću pravovremenog i objektivnog informisanja građana u svim značajnim dešavanjima na području Općine Živinice i šire.

O stanju u oblasti kulture i informisanja Općinsko vijeće i Općinski načelnik upoznati su kroz izvještaje o radu JU BKC i JU RTV i programe rada ovih ustanova .

Ocjenjujući stanje u oblasti kulture i informisanja iz pozicije zakonom definisanih nadležnosti općine možemo konstatovati da je Općina Živinice učinila značajan napor da omogući institucijama kulture i informisanja kao i kulturnim radnicima da stvaraju, prenose i učine dostupnim kulturne vrijednosti građanima.

 

Sport

 

U oblasti sporta Služba je svoju aktivnost usmjerila na provođenje zakonom definisanih nadležnosti općine u ovoj oblasti.To se prije svega odnosi na stvaranje uslova za zadovoljavanje lokalnih potreba građana u sportu i sportskoj rekreaciji. Sportska djelatnost na području naše općine odvija se kroz rad sportskih klubova i kroz aktivnosti Sportskog saveza Općine Živinice.

Općina Živinice nastoji pažnju usmjeriti na sportske aktivnosti koje doprinose unapređenju zdravlja djece i omladine, sportski odgoj i obrazovanje, razvoj kvalitetnog i vrhunskog sporta kroz finansijsku podršku takvim aktivnostima.

U aprilu 2012. godine, u saradnji sa Aktivaom nastavnika tjelesnog odgoja Općine Živinice organizovano je Općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz tjelasnog i zdravstvenog odgoja: odbojka, košarka, nogomet i atletika.

Povodom 19.juna, Dana Općine Živinice, u organizaciji Službe za opću upravu i društvene djelatnosti i Biciklističkog kluba „Živinice“, organizovana je rekreativna biciklistička trka pod nazivom „Živinice 2012“, na kojoj je učestvovalo 150 takmičara svih uzrasta. Obzirom da je utrka pobudila pažnju velikog broja takmičara i građana naše Općine i šire, namjera organizatora je da ista preraste u tradicionalnu.

U 2012. godini, Općina Živinice podržala je organizaciju XIV Međunarodni bokserskog turnira „Živinička mladost-Nesib Malkić, Živinice 2012“.

U općinskom budžetu svake godine za oblast sporta budu planirana sredstva za finansiranje projekta za sport, redovnog rada Sportskog saveza, sponzorstvo klubovima koji su zastupljeni u višim rangovima takmičenja, participaciju u podmirenju troškova kotizacije i takmičenja, rekonstrukciju stadiona, kao i podršku takmičenjima učenika osnovnih i srednjih škola i donacije za održavanje sportskih manifestacija turnirskog karaktera. Pored pomenutih izdvajanja u općonskom budžetu su planirana su Grant sredstva i za otplatu anuiteta za Gradsku dvoranu u iznosu od 110.000,00 KM.

Kao rezultat povećane podrške razvoju sporta u posljednjih nekoliko godina i stvaranju povoljnijih uslova za bavljenje sportom naši klubovi i pojedinci ostvaruju zapažene uspjehe na bosansko hercegovačkoj i međunarodnoj sportskoj sceni.

  

Zdravstvo

 

U oblasti zdravstva Služba je svoju aktivnost usmjerila na ostvarivanje zakonom definisanih nadležnosti općine. Ta nadležnost se odnosi na omogućavanje obaveznih imunizacija stanovništva i određivanje ljekara za utvrđivanje uzroka smrti izvan zdravstvene ustanove. Vršenje ovih poslova Općina Živinice je posebnim odlukama povjerila JZU “Dom zdravlja“ Živinice s tim da općina snosi troškove zdravstvene ustanove koji nastanu vršenjem tih poslova.

 

NVO

 

 

Nevladine organizacije i udruženja građana

 

 

 

Nevladine organizacije i udruženja građana predstavljaju značajan segment razvoja civilnog društva i demokratizacije cjelokupnih društvenih odnosa.Upravo zbog te činjenice općina Živinice je putem ove Službe za opću upravu i društvene djelatnosti posvetila značajnu pažnju saradnji sa nevladinim sektorom.

 

U Budžetu općine svake godine budu planirana sredstava za velik broj NVO za finansiranje projekata i programa NVO i projekata i programa udruženja iz oblasti omladiske politike.

 

U 2012. godini Centar za djecu sa višestrukim smetnjama izmješten iz neuslovnih prostorija JU „Dječije obdanište“ Živinice u prostorije bivše kasarne Ljubače privremeno do izgradnje vlastitih prostorija Centra. Za ovu aktivnost Općina Živinice izdvojila je finansijska sredstva kako bih prostorije u kasarni Ljubače privela namjeni i upotrebi djece sa višestrukim smetnjama.

 

        

 

 

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.