Živinička općina je u uskom sklopu tuzlanske regije što su pokazala i arheološka istraživanja. Na širem lokalitetu živjeli su Iliri, Kelti, Grci, Rimljani...

U sedmom stoljeću trajno se nastanjuju slavenska plemena. Srednjovjekovna teritorija Živinica bila je u sastavu Bosanske države, oblasti Gostilj, Dramešin i Soli kao samostalnih političkih jedinica koje su do dolaska Turaka u Bosnu gubile te atribute. Naselje Živinice kao urbana lokacija nastala je vjerovatno u XVIII vijeku. Postojanje prvih srednjovjekovnih utvrđenja “Gradina” u Nevrenči, “Grad Jasičak” iznad Bašigovaca, “Džebarska gradina”, “Grad-Čaršija” iznad Gornje Višće i mnogi stećci, ukazuju na činjenicu da su okolna naselja znatno starijeg nastanka.

stecakPrvi zapisi o stećcima datiraju iz prve polovine XVI vijeka. Južni i istočni dijelovi živiničke teritorije naročito su bogati nekropolama i stećcima. Registrirano je oko 25 nekropola i desetak stećaka samaca. Danas je sačuvano oko 250 stećaka na raznim lokalitetima, posebnu pažnju predstavlja stećak “Vrpolje” u Đurđeviku, koji je ujedno i jedini stećak s pisanim tekstom. Postanak naziva Živinice po najstarijoj literaturi posjeduje tri verzije. Jedna je verzija po M. Hadžijaniću koja kaže: “Naišao sam na jedan turski dokument iz 1764. godine u kojem se spominju Živinice i to doslovno ovako: Živinice zvano Uskopči, vjerovatno (Oskovci) u nahiji Tuzla”.

Općina Živinice, kao osnovna jedinica lokalne samouprave

  Općina Živinice, kao osnovna jedinica lokalne samouprave, formirana je Odlukom Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine, broj:28/59, 19. juna 1959.godine. Danas obuhvata područje od oko 300 km2 na kome trenutno skupa sa prognaničkom populacijom živi oko 75.000 stanovnika. Na području općine konstituisano je 26 mjesnih zajednica, od kojih četiri čine gradsko naselje. Prema procjenama, u gradu i prigradskim naseljima živi oko 23.000 stanovnika, što je u odnosu na predratni period skoro udvostručen broj.

 Nadležnosti Općine

  Iako je, prema odredbama pozitivnih zakonskih propisa, općina osnovna jedinica lokalne samouprave, mnoge funkcije od vitalnog interesa za građane, vještački su izopćene na više nivoe. Građani ipak, čak oko 80% svojih potreba, ostvaruju u općini. U dosadašnjoj primjeni Zakona o lokalnoj samoupravi, ishitrena i često nefunkcionalna rješenja nametnuta od strane Međunarodne zajednice, pokazala su čitav niz slabosti. Ovih dana, razmatra se promjena ustavnih odredbi koje definišu općinu, a do kraja aprila je rok kada treba okončati i promjene odgovarajućih zakonskih propisa koji će općini dati više ovlaštenja, ali i veći dio kolača u raspodjeli javnih prihoda.


Prema članu 20. Statuta, općina je nadležna da:
1. Osigurava uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom općine.
2. Osigurava lokalne potrebe stanovništva, u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu.
3. Provodi propise iz oblasti prostornog planiranja.
4. Osigurava provodjenje porezne politike i potreba finansiranja sredstava za funkcionisanje općine,
5. Osigurava uspostavljanje i održavanje premjera i katastra nekretnina,
6. Upravlja općinskom imovinom,
7. Obavlja komunalne i druge uslužne djelatnosti i stara se o izgradnji, održavanju i korištenju lokalnih puteva, ulica, mostova, i drugih objekata lokalne infrastrukture,
8. Osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike,
9. Vodi brigu o turističkim resursima općine i o zaštiti okoliša,
10. Osigurava korištenje i upravljanje lokalnim gradjevinskim zemljištem,
11. Osigurava zaštitu i uredjenje čovjekove okoline,
12. Upravlja gradskim grobljem i dobrima od općeg interesa,
13. Organizuje zaštitu od požara i drugih elementarnih nepogoda,
14. Osigurava uslove rada lokalnih radio i TV stanica ,
15. Osigurava matične i druge evidencije o ličnim stanjima gradjana,
16. Obavlja upravne poslove iz djelokruga Općine,
17. Osniva javne ustanove i druga pravna lica za zadovoljenje raznih potreba stanovništva,
18. Osigurava izvršavanje i drugih poslova u skladu sa Zakonom.

U okviru navedenih prava i dužnosti općine, Općinski načelnik je nosilac izvršne vlasti, čije se nadležnosti prema Statutu mogu kondenzovati u sljedeća dva djelokruga:
a) da provodi općinsku politiku i izvršava općinske (i druge) propise,
b) da osigurava i izvršava općini prenesene poslove putem službi za upravu,
osim ove obaveze, posebnim članom naglašena je i nadležnost Općinskog načelnika u predstavljanju i zastupanju općine Živinice.

Kontakt

Općina Živinice
home iconUl. Alije Izetbegović br.28
      75270 Živinice
      Bosna i Hercegovina

phone-icon-43223 +387-35/743-301; 035/743-303,
fax-icon +387-35/772-125
url www.opcinazivinice.ba
Mail  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.